Canvas is not supported in your browser.
Mistrzownia Forum  


Ocena wątku:
  • 2 głosów - średnia: 4.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin serwera Sandbox

#1
Information 
I. WSTĘP

§ 1.1 Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania niezależnie od posiadanej rangi
§ 1.2 Nazwa serwera to Sandbox Mistrzownia
§ 1.3 Serwer należy do sieci Mistrzownia³ której właścicielami są WillDx i Michak89
§ 1.4 Właścicielem¹ serwera jest Michak89
§ 1.5 Zarządem² serwera jest Dogus i Jugg3r
§ 1.6 Serwer nie jest kontynuacją innego serwera, powstał 3 Lipca 2018 r.
§ 1.7 Korzystanie z serwera jest bezpłatne
§ 1.8 W przypadku kolizji zasad ujętych w innych dokumentach⁴, pierwszeństwo ma ta ujęta w poniższym Regulaminie
§ 1.9 Treść Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego ostrzeżenia
§ 1.9.1 Wszystkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane w formie postów pod wątkiem poniższego Regulaminu
§ 1.10 Niniejszy Regulamin wprowadza się na czas nieokreślony
§ 1.11 Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania

II. ZASADY OGÓLNE

§ 2.1 Na serwerze należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury
§ 2.2 Zakaz szerzenia treści zakazanych przez polskie prawo
§ 2.3 Zakaz rozpowszechniania cudzych zdjęć i danych osobowych
§ 2.4 Zakaz podszywania się pod innych graczy lub Administrację
§ 2.5 Zakaz używania cheatów, skryptów i exploitów
§ 2.6 Zakaz działania na szkodę serwera¹³
§ 2.7 Zakaz utajniania napotkanych błędów na serwerze
§ 2.8 Zakaz obrażania oraz wulgarnego odnoszenia się do innych
§ 2.9 Zakaz niestosowania się wobec uzasadnionych poleceń Administracji
§ 2.10 Zakaz przeszkadzania / celowego marnowania czasu / wprowadzania Administracji w błąd w trakcie pełnienia przez nich swojej funkcji
§ 2.11 Zakaz reklamowania czegokolwiek niezwiązanego z siecią bez zgody Administratora¹⁰
§ 2.12 Zakaz posiadania nieczytelnego nicku
§ 2.13 Zakaz nadużywania chatu pisemnego i głosowego
§ 2.14 Zakaz spamowania komendami
§ 2.15 Zakaz odtwarzania earrapeów⁶ bądź innych dźwięków odtwarzanych globalnie¹⁶
§ 2.16 Zakaz dokonywania samosądów przez graczy
§ 2.17 Zakaz prowokowania⁹
§ 2.18 Zakaz opuszczania serwera w trakcie przeprowadzania czynności administracyjnych¹⁵
§ 2.19 Zakaz przeszkadzania graczom odbywającym karę w Jailu¹⁸
§ 2.20 Zakaz umyślnego przeszkadzania innym w rozgrywce¹² / budowaniu
§ 2.21 Zakaz obchodzenia banów¹⁴
§ 2.22 Zakaz posiadania nieodpowiednich PAC'ów / Outfitter'a¹⁷
§ 2.23 Zakaz propkillowania¹⁹ / proppushowania²⁰ / propblockowania²¹
§ 2.24 Zakaz blokowania obszaru spawnu oraz teleportów spawnu
§ 2.25 Zakaz spamowania / pozostawiania nieużywanych propów
§ 2.26 Zakaz zaśmiecania skyboxa / spawnu
§ 2.27 Zakaz odtwarzania niestosownej muzyki na spawnie / okolicy spawnu
§ 2.28 Zakaz oddziaływania na wszelkie struktury / pojazdy / przedmioty / npc innych graczy
§ 2.28.1 Jeżeli nie są wobec nas agresywne / nie stanowią zagrożenia²² / nie zadają nam obrażeń / nie uszkadzają bądź niszczą nasze propy
§ 2.29 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na godzie / noclipie / buddha / cover / cloak oraz do 20 sekund po jego wyłączeniu
§ 2.30 Zakaz zabijania / zadawania obrażeń innym na spawnie oraz ze spawnu⁸ ²⁴
§ 2.31 Zakaz przemieszczania innych poza obszar spawnu²³
§ 2.32 Zakaz celowego wprowadzania innych w błąd dotyczący Regulaminu / Taryfikatora lub nieprawdziwych informacji odnośnie sieci bądź serwera

III. ADMINISTRACJA

§ 3.1 Administrator który przebywa na serwerze nie posiada innych uprawnień dotyczących rozgrywki od gracza i podlega tym samym karom oraz zasadom co gracz
§ 3.2 Administrator jest zobowiązany
§ 3.2.1 Swoją postawą godnie reprezentować serwer oraz zapewniać jego graczom ochronę przed osobami łamiącymi Regulamin
§ 3.2.2 Podać powód jakiegokolwiek działania podjętego w stronę gracza gdy ten tego zażąda
§ 3.2.3 Zgłaszać wszystkie przypadki łamania Regulaminu przez innego Administratora do Zarządu lub na forum
§ 3.2.4 Zgłosić swoją nieobecność powyżej tygodnia na forum⁷
§ 3.2.5 Zgłaszać błędy na serwerze, jeżeli takie napotka
§ 3.2.6 Regularnie przebywać na serwerze w celu utrzymania rangi
§ 3.2.7 Zapewniać ciągłość stabilnego i prawidłowego działania serwera w trakcie swojego pobytu na serwerze
§ 3.2.8 Przestrzegać zasad ujętych w Taryfikatorze w momencie karania graczy
§ 3.2.9 Wykonywać polecenia wyższej rangi na serwerze, pod warunkiem iż nie jest to wysługiwanie się niższą rangą¹¹ oraz nie wykracza to poza jego kompetencje
§ 3.3 Administrator ma zakaz
§ 3.3.1 Równoczesnego posiadania bądź ubiegania się o rangi Administracyjne na innych serwerach Sandbox
§ 3.3.2 Korzystania z komend wbrew woli graczy bądź reszty Administracji
§ 3.3.2.1 Kary nałożone według taryfikatora nie podlegają tej zasadzie
§ 3.3.3 Podejmowania jakichkolwiek działań Administracyjnych względem innego Administratora bez jego zgody bądź konsultacji z Zarządem
§ 3.3.3.1 W przypadkach skrajnych nadużyć wymagających natychmiastowego działania od tej zasady można odstąpić niezależnie od różnicy posiadanych rang między Administratorami na własną odpowiedzialność, a następnie poinformować o tym Zarząd
§ 3.3.3.2 Gdy Zarząd podejmie decyzję jaką karę można wystosować względem Administratora, decyzja ta staje się precedensem i w przypadku powtórzenia się identycznych sytuacji można powołać się na wcześniejszą decyzję Zarządu
§ 3.4 Administrator ma prawo usunąć obiekty graczy bez uprzedniego ostrzeżenia w celu zapewnienia prawidłowego działania serwera
§ 3.5 Administrator nie ma obowiązku udzielać pomocy graczom w języku innym niż polski

IV. SKARGI, ZGŁOSZENIA I ODWOŁANIA

§ 4.1 Odwołanie od bana należy złożyć w ciągu maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, w przeciwnym wypadku nie musi zostać rozpatrzone
§ 4.2 Od każdej kary można się odwołać do administratora który tą karę wymierzył / do zarządu / na forum serwera
§ 4.3 Gracz ma prawo domagać się od Administratora dowodów na jego winę
§ 4.4 Administrator ma obowiązek przedstawić dowody w sprawie osoby przez niego ukaranej tylko gdy od nałożenia kary nie minęło 7 dni
§ 4.4.1 Jeśli Administrator nie przedstawi dowodów w ciągu 24 godzin, osoba wnioskująca zostaje uniewinniona
§ 4.4.2 Jeśli Administrator nie przedstawi dowodów w ciągu 24 godzin, może zostać dodatkowo ukarany

V. POJĘCIA

Przyjmuje się, że jeśli w Regulaminie jest mowa o:
Administrator - Członek Administracji o dowolnej randze
Gracz - Użytkownik przebywający na serwerze (także Administrator)
Serwer - Serwer Sandbox Mistrzownia
Regulamin - Niniejszy dokument
Forum - Forum forum.mistrzownia.pl/
Sieć - Sieć serwerów Mistrzownia
Spawn - Domyślne miejsce odradzania graczy
Skybox - Tło mapy, miejsce wyłączone z rozgrywki oddalone od graczy
God - Komenda nakładająca na gracza nieśmiertelność
Noclip - Komenda umożliwiająca przenikania przez ściany
Buddha - Komenda dzięki której HP gracza nie spadnie poniżej 1
Cover - Komenda która zabija każdego gracza który zada obrażenie osobie która ją aktywowała
Cloak - Komenda dzięki której stajemy się niewidzialni
PAC lub Outfitter - narzędzie do zmiany wyglądu gracza

VI. PRZYPISY

¹ - Właściciel zajmuje się wszystkim co związane z serwerem
² - Zarząd zajmuje się Skargami, Rekrutacją i jest zwierzchnikiem Administracji na serwerze
³ - Mistrzownia - Sieć serwerów należąca do WillDx i Michak89
⁴ - Inne Dokumenty - np: tłumaczenie regulaminu, skrócony regulamin, taryfikator
⁵ - Kara - Np. Permban
⁶ - Earrape - Odtwarzanie bardzo głośnego dźwięku.
⁷ - Nieobecności - forum.mistrzownia.pl/showthread.php?tid=359
⁸ - Nie dotyczy custom spawn point
⁹ - Prowokowanie - Podstępne działanie mające na celu nakłonienie kogoś do określonego postępowania, zwykle szkodliwego dla niego i osób z nim związanych
¹⁰ - Posiadanie nazwy innego serwera lub sieci w nicku także jest traktowane jako reklama
¹¹ - Administrator może wydać polecenie zajęcia się dowolnym graczem tylko wtedy gdy ten jest aktualnie zajęty wykonywaniem swojej pracy bądź uważa iż inny Administrator wykonał nieproporcjonalny wkład w administrowaniu serwera w porównaniu do siebie
¹² - Między innymi stosowanie e2/duplikacji uniemożliwiającej poruszanie się innym / śledzącej gracza / zabijającej gracza
¹³ - Między innymi powielanie nieprawdziwych informacji na temat administracji bądź serwera
¹⁴ - Blokady (Ban) na serwerze nakładamy na użytkownika poprzez zablokowanie jego konta, jeżeli użytkownik zmieni konto i w ten sposób spróbuje ominąć nałożoną na siebie blokadę otrzyma permanentną blokadę na kolejnym koncie
¹⁵ - Ucieczka z serwera podczas  przeprowadzania czynności administracyjnych występuje, gdy gracz opuści serwer w momencie, gdy zostanie zatrzymany słownie bądź fizycznie (freeze lub zatrzymanie poprzez physgun) przez Administratora, udziela mu pouczenia, próbuje z nim nawiązać kontakt poprzez chat na serwerze, lub wyjdzie w trakcie odbywania kary (między innymi w trakcie przebywania w Jail).
¹⁶ - Dźwięki które słychać na całej mapie bądź na jej znacznej części, np. Celowe niszczenie skrzyń z amunicją z ACF
¹⁷ - Między innymi PAC który oślepia innych, ma gigantyczne rozmiary bądź widoczny przez ściany
¹⁸ - Forma kary, gracz zostaje zamknięty w klatce na określony czas przez Administratora, w tym czasie jest pozbawiony uczestniczeniu w rozgrywce
¹⁹ - Zabicie/zadawanie obrażeń propem
²⁰ - Przemieszczenie gracza propem
²¹ - Zablokowanie gracza w danym miejscu propem
²² - np. Bomba postawiona obok naszych propów, działo wycelowane w nasze propy
²³ - Przemieszczanie w dowolny sposób gracza ze spawna, nie dotyczy custom spawnu
²⁴ - Spawnkillem nie jest zabicie gracza który wszedł na teren spawnu//Autorem Regulaminu jest Dogus
niniejszy regulamin jest własnością serwera sandbox, i tutaj coś ładnie że kopiowanie jest równoznaczne z naruszeniem polityki znaku towarowego Mistrzownia® oraz kradzieżą własności intelektualnej osób odpowiedzialnych za jego stworzenie

#2

Zmiany w regulaminie
Dodane:
§ 5.3 Gracz ma prawo domagać się od Administratora dowodów na jego winę
§ 5.4 Administrator ma obowiązek przedstawić dowody w sprawie osoby przez niego ukaranej do 7 dni od nałożenia kary
§ 5.4.1 Jeśli Administrator nie przedstawi dowodów w ciągu 24 godzin, osoba wnioskująca zostaje uniewinniona
§ 5.4.2 Jeśli Administrator nie przedstawi dowodów w ciągu 24 godzin, może zostać dodatkowo ukarany
§ 5.5 Jeżeli osoba zgłaszająca ubiega się o utrzymanie anonimowości własnej osoby, Zarząd może napisać skargę w jej imieniu
Dodane:
§ 4.17 Administrator jest zobowiązany zapewnić ciągłość stabilnego i prawidłowego działania serwera w trakcie swojego pobytu na serwerze
§ 4.17.1 Administrator ma prawo usunąć obiekty graczy bez uprzedniego ostrzeżenia w celu zapewnienia prawidłowego działania serwera
Dodane:
§ 3.13 Zakaz zabijania graczy na spawnie
Dodane:
§ 2.18  Zakaz odtwarzania muzyki na spawnie
Usunięte:
§ 5.5 Jeżeli osoba zgłaszająca ubiega się o utrzymanie anonimowości własnej osoby, Zarząd może napisać skargę w jej imieniu
Dodane:
§ 3.14 Zakaz zaśmiecania skyboxa
⁹ - Prowokowanie - Podstępne działanie mające na celu nakłonienie kogoś do określonego postępowania, zwykle szkodliwego dla niego i osób z nim związanych
Dodane:
§ 2.16 Zakaz przeszkadzania Administracji w trakcie pełnienia przez nich swojej funkcji
§ 2.17 Zakaz celowego marnowania czasu Administracji w trakcie pełnienia przez nich swojej funkcji
§ 2.21 Zakaz niestosowania się wobec uzasadnionych poleceń Administracji
§ 3.11 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na godzie do minuty po jego wyłączeniu
§ 3.12 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na noclipie do minuty po jego wyłączeniu
§ 3.13 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na spawnie⁸
§ 4.10 Administrator ma obowiązek wykonywania poleceń wyższej rangi na serwerze, pod warunkiem iż nie jest to wysługiwanie się niższą rangą¹¹ oraz nie wykracza to poza jego kompetencje
§ 4.11 Administrator ma zakaz korzystania z komend wbrew woli graczy bądź reszty Administracji
§ 4.11.1 Kary nałożone według taryfikatora systemu kar nie podlegają tej zasadzie
§ 4.18 Administrator nie ma obowiązku udzielać pomocy graczom w języku innym niż polski
§ 6.9 Banowaniem zajmuje się tylko i wyłącznie osoba z najwyższą rangą obecna na serwerze, bądź osoba przez nią wyznaczona
¹⁰ - Posiadanie nazwy innego serwera lub sieci w nicku także jest traktowane jako reklama
¹¹ - Administrator może wydać polecenie zajęcia się dowolnym graczem tylko wtedy gdy ten jest aktualnie zajęty wykonywaniem swojej pracy bądź uważa iż inny Administrator wykonał nieproporcjonalny wkład w administrowaniu serwera w porównaniu do siebie
Dodane:
§ 2.21 Zakaz opuszczania serwera w trakcie wymierzania kary przez Administratora bądź przebywania w Jailu
§ 3.9 Zakaz przeszkadzania w budowaniu
§ 4.19 Administrator ma obowiązek przestrzegania zasad ujętych w systemie kar w momencie karania graczy
Usunięte:
§ 4.15 Administratora obowiązuje zakaz faworyzacji graczy lub Administracji względem wymierzania kar

VI. SYSTEM KAR

§ 6.1 Zgoda pokrzywdzonego na wyrządzenie mu krzywdy wyłącza przestępczość czynu
§ 6.2 Pełną odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby trzecie, podczas nieobecności prawowitego właściciela konta, ponosi właściciel konta
§ 6.3 Administrator powinien przed wymierzeniem kary pouczyć gracza jeżeli uzna że gracz nie jest świadomy swojego błędu
§ 6.4 Administrator ma obowiązek wymierzać kary współmierne do popełnionego czynu
§ 6.5 Ban zawsze jest ostatecznością
§ 6.6 Obowiązuje zakaz wymierzania kar zbiorowych
§ 6.7 Administracja ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera
§ 6.8 Wyjście z serwera w trakcie prowadzenia przez Administrację czynności zgodnych z regulaminem dotyczących tej osoby, jest traktowane jako przyznanie się do winy oraz może podlegać dodatkowej karze
§ 6.9 Banowaniem zajmuje się tylko i wyłącznie osoba z najwyższą rangą obecna na serwerze, bądź osoba przez nią wyznaczona
§ 6.10 Nie podlega karze gracz którego wykroczenie zostanie uznane za znikome
§ 6.11 Ban musi zawierać powód bądź przewinienie za które został nadany
Dodane:
§ 2.22 Zakaz przeszkadzania graczom odbywającym karę w Jailu
Dodane:
§ 3.11 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na godzie oraz do 20 sekund po jego wyłączeniu
§ 3.12 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na noclipie oraz do 20 sekund po jego wyłączeniu
Edytowane:
§ 3.11 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na godzie / buddha / cover oraz do 20 sekund po jego wyłączeniu
§ 4.3.1 Równoczesnego posiadania bądź ubiegania się o rangi Administracyjne na innych serwerach Sandbox
Dodane:
§ 3.7 Zakaz oddziaływania na wszelkie struktury / pojazdy / przedmioty / npc innych graczy bez ich zgody 
[font=Arial Black]§ 3.7.1 Jeżeli nie są wobec nas agresywne bądź nie zadają nam obrażeń / uszkadzają bądź niszczą nasze propy
§ 2.22 Zakaz umyślnego przeszkadzania innym w rozgrywce¹²
§ 2.16 Zakaz przeszkadzania / celowego marnowania czasu Administracji w trakcie pełnienia przez nich swojej funkcji
§ 2.23 Zakaz obchodzenia banów¹⁴
¹² - Między innymi stosowanie e2/duplikacji uniemożliwiającej poruszanie się innym / śledzącej gracza / zabijającej gracza
¹⁴ - Blokady (Ban) na serwerze nakładamy na użytkownika poprzez zablokowanie jego konta, jeżeli użytkownik zmieni konto i w ten sposób spróbuje ominąć nałożoną na siebie blokadę otrzyma permanentną blokadę na kolejnym koncie
Dodane:
¹⁵ - Ucieczka z serwera podczas wymierzania kary występuje gdy gracz opuści serwer w momencie gdy zostanie zatrzymany słownie bądź fizycznie (freeze lub zatrzymanie poprzez physgun) przez Administratora, udziela mu pouczenia lub próbuje z nim nawiązać kontakt poprzez chat na serwerze lub wyjdzie w trakcie odbywania kary (między innymi w trakcie przebywania w Jail)
Zmiana kolejności punktów, scalenie działu 2 i 3
Dodane:
kilka przypisów
§ 2.35 Zakaz zabijania oraz zadawania obrażeń innym na godzie / noclipie / buddha / cover / cloak oraz do 20 sekund po jego wyłączeniu
§ 2.10 Zakaz odtwarzania earrapeów⁶ bądź innych dźwięków odtwarzanych globalnie
§ 2.15 Zakaz przeszkadzania / celowego marnowania czasu / wprowadzania Administracji w błąd w trakcie pełnienia przez nich swojej funkcji
§ 2.19 Zakaz opuszczania serwera w trakcie przeprowadzania czynności administracyjnych¹⁵
§ 2.24 Zakaz propkillowania / proppushowania
§ 2.25 Zakaz blokowania obszaru spawnu oraz teleportów spawnu
§ 2.34 Zakaz zaśmiecania skyboxa oraz spawnu
§ 2.26 Zakaz spamowania oraz pozostawiania nieużywanych propów
¹⁶ - Dźwięki które słychać na całej mapie bądź na jej znacznej części, np. Celowe niszczenie skrzyń z amunicją z ACF
¹⁷ - Między innymi PAC który oślepia innych, ma gigantyczne rozmiary bądź widoczny przez ściany
¹⁸ - Forma kary, gracz zostaje zamknięty w klatce na określony czas przez Administratora, w tym czasie jest pozbawiony uczestniczeniu w rozgrywce
§ 2.21 Zakaz umyślnego przeszkadzania innym w rozgrywce¹² / budowaniu
§ 2.32 Zakaz celowego wprowadzania innych w błąd dotyczący Regulaminu / Systemu kar lub nieprawdziwych informacji odnośnie sieci bądź serwera
§ 2.23 Zakaz posiadania nieodpowiednich PAC'ów / Outfitter'a
§ 2.23 Zakaz propkillowania¹⁹ / proppushowania²⁰ / propblockowania²¹
§ 2.28.1 Jeżeli nie są wobec nas agresywne / nie stanowią zagrożenia²² / nie zadają nam obrażeń / nie uszkadzają bądź niszczą nasze propy
§ 2.30 Zakaz zabijania / zadawania obrażeń innym na spawnie oraz ze spawnu⁸
§ 2.31 Zakaz przemieszczania innych poza obszar spawnu²³
²⁴ - Spawnkillem nie jest zabicie gracza który wszedł na teren spawnuSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
3 gości

Theme © WillDx 2019 and iAndrew 2016 Powered by © MyBB